Nový územní plán obce Malíč

Dne 31.října 2019 od 17:00hod na OÚ Malíč se koná 1.veřejné projednání územního plánu obce Malíč.

Územní plán obce Malíč byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Oznámení o veřejném projednání naleznete zde. 

oznámení veřejnou vyhláškou zde 

opatření obecné povahy zde.

Výkresy:

základní členění

hlavní výkres

doprava

technická infrastruktura

VPS-VPO

koordinační výkres

širší vztahy

zábory ZPF

text

odůvodnění