Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků v obci Malíč

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci
v problematice NIV.
Závěrem doplňuji, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,
státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek
zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,
aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil
rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených
zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

Litoměřice Malíč Malíč OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 18095571010 1 1 15 zastavěná plocha a nádvoříMalíč 779431, st. č. 115 11000

Litoměřice Malíč Malíč OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 18095571010 1 1 306 zahrada Malíč 779431, č. 570/2 11000

priloha_1232662744_1_Malic.xlsx